You are currently viewing Clubul Sportiv Tura de Noapte
Sonora

Clubul Sportiv Tura de Noapte

… îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective:

a)    iniţierea şi derularea de programe pentru atragerea oricăror persoane la practicarea exerciţiului fizic, prevenirea marginalizării sociale a acestora, stimularea potenţialului lor creativ.

b)    organizarea de activitati sportive in domeniul ciclismului.

c)    întocmirea unor programe pentru stimularea şi facillitarea participării libere a oricărei persoane, fără discriminare, la practicarea sportului, pentru sănătate, educaţie şi recreere în general şi la practicarea ciclismului în special

d)    organizarea unor campanii de informare şi promovarea a importanţei şi rezultatelor ce pot fi obţinute prin practicarea ciclismului

e)    punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a dopajului şi a practicilor de folosire a mijloacelor  interzise pentru creşterea artificială a performanţelor;

f)     elaborarea, producerea şi difuzarea de materiale documentare, pliante, broşuri, producţii audio-video, publicarea acestora prin mass-media promovând astfel obiectul de activitate al clubului

g)    imbunătăţirea sub toate formele a bazei materiale necesare desfăşurării activităţilor la nivel optim şi in condiţii de maximă securitate;

h)    organizarea unor competiţii cu caracter de verificare cu sportivi autohtoni, din alte judeţe sau/şi din afara graniţelor României;

i)      promovarea unor acţiuni de prevenire a violenţei şi a actelor de indisciplină, promovarea eticii sportive şi a spiritului de sportivitate în toate activităţile organizate în ramura sportivă a ciclismului, în special, precum şi în toate ramurile sportive;

j)      organizarea şi realizarea oricărei alte activităţi compatibile cu scopul clubului;

k)    atragerea de sponsori şi orientarea fenomenului sponsorizării spre domeniul realizării scopului clubului;

l)      promovarea practicării exerciţiului fizic sistematic;

m)  susţinerea şi promovarea intereselor membrilor clubului în raporturile cu autorităţile publice, cu persoane fizice sau juridice şi cu organizaţii de orice fel;

n)    promovarea de iniţiative legislative pentru protejarea şi susţinerea sportului şi sportivilor şi adaptării legislaţiei autohtone la legislaţia Comunităţii europene;

o)    editarea şi publicarea de buletine informative cu privire la activităţile asociaţiei, la rezultatele acestor activităţi precum şi la activităţile altor organizaţii de profil din ţară şi de peste hotare;|

p)    organizarea de manifestaţii publice (festivaluri, marşuri ş.a.) precum şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;

q)    colaborarea cu mass-media pentru promovarea imaginii şi opiniilor asociaţiei;

r)     încurajarea folosirii bicicletei în oraş în scopuri utilitare şi recreative;

s)    suportul şi participarea la realizarea, refacerea sau întreţinerea infrastructurii necesare mersului pe bicicletă;

t)     organizarea şi încurajarea de concursuri/competiţii cu caracter sportiv în domeniul ciclismului

u)    recrutarea şi antrenarea de ciclişti şi participarea la competiţii ciclistice;

v)    promovează acţiunile de prevenire şi combatere a folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare de influenţare a rezultatelor sportive conform prevederilor Legii 227/ 2006 privind prevenirea şi combaterea dopingului în sport; respectarea reglementărilor Agenţiei Naţionale Antidoping şi a prevederilor specifice ale Federaţiilor Naţionale referitoare la acţiunea antidoping.

Controlul doping, în competiţie şi în afara competiţiei, se efectuează conform Planului naţional anual de testare, cu respectarea prevederilor Standardului internaţional pentru testare, procedura de desfăşurare a controlului doping fiind reglementată în normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, care se elaborează de Agenţie, în conformitate cu prevederile Codului şi Standardului internaţional pentru testare, emise de Agenţia Mondială AntiDoping.

Sportivul participant la o competiţie sportivă este obligat să se supună controlului doping, în conformitate cu prevederile legii nr. 227/2006, republicată.

x). Acţionează pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport conform Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, pentru promovarea spiritului de sportivitate, ( fair – play ) şi toleranţei în întreaga  activitate sportivă.

În calitate de organizator de competiţii sportive neoficiale în domeniul ciclismului şi jocurilor sportive, alturi de forţele de ordine angrenate, asocatia va asigura protecţia şi siguranţa spectatorilor, sportivilor şi oficialilor şi va lua măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea oricăror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire/defluire şi în interiorul arenelor sportive, înainte, pe timpul şi după terminarea competiţiei sau a jocului sportiv.

y)Respectarea prevederilor Legii 551/ 2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă.

Comisia Naţională de Disciplină Sportivă, care este organizată şi care funcţionează pe lângă Agenţia Naţională pentru Sport, este competentă să soluţioneze recursul formulat împotriva hotărârilor definitive pronunţate, prin epuizarea căilor de atac, de comisiile interne de disciplină sau de alte organisme cu atribuţii disciplinare, care sunt organizate şi funcţionează în cadrul federaţiilor sportive naţionale, asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, al ligilor profesioniste şi Comitetului Olimpic Român, precum şi a căilor de atac formulate împotriva hotărârilor Comisiei Naţionale de Acţiune împotriva Violenţei în Sport.

Leave a Reply